Privacy Verklaring

Hooijer en Tuinman respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met
betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie
hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen
zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te
kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de
website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe
versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Hooijer
en Tuinman , gevestigd te Oudestraat 209, 8261CM Kampen , Kvk-nummer: 05071925.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens
1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Hooijer en Tuinman . Onder persoonsgegevens worden
verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als
identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden
geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer,
locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de
fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
Naam
Adresgegevens
e-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)

Artikel 3 – Doel van de verwerking
We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:
het verwerken van uw bestellingen

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register en het op deze wijze
verkregen register is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het meldingsnummer Autoriteit
Persoonsgegevens is: .

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing
van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen
de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten
uitoefenen door contact met ons op te nemen via hooijerentuinman@kpnmail.nl.
2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs,
waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan
worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek.
Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn
indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en
waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden
deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze
persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze
privacyverklaring vallen.

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen
1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft
gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende
adres: hooijerentuinman@kpnmail.nl.
2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële
doeleinden.
Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij
wet is bepaald.

Artikel 9 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de
beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer
hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 – Contact
Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Rudi
Hooijer, hooijerentuinman@kpnmail.nl, .
Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 21 juni 2018 tot nader order.